Salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag

1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle kurser og serviceydelser leveret af Durewall Instituttet.
1.2. Betingelserne udgør sammen Durewall Instituttets tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag mellem parterne.
1.3. En aftale mellem kunden og Durewall Instituttet anses for indgået, når Durewall In-stituttet har fremsendt ordre- eller kursusbekræftelse. Kundens eventuelle indsigelser mod bekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Durewall Instituttet i hænde senest 5 hverdage efter bekræftelsens dato.
1.4. Kundens salgs- og leveringsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt med Durewall Instituttet udgør ikke en del af aftalegrundlaget.
1.5. Ændringer og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2. Pris- og betalingsbetingelser

2.1. Tilbud er bindende for Durewall Instituttet i 14 dage fra tilbuddets dato, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.
2.2. Faktura afsendes ved ordremodtagelse og skal være betalt indenfor 14 dage. Ved betaling efter forfald beregnes rente af fakturabeløbet med 2 % pr. påbegyndt måned gældende fra forfaldsdato. Der beregnes et gebyr på kr. 100 per rykker. Ved væsent-lig forsinket betaling kan Durewall Instituttet vælge at ophæve aftalen.
2.3. Alle priser er som udgangspunkt angivet ekskl. moms, medmindre andet er oplyst.
2.4. De nærmere betalingsoplysninger fremgår af fakturaen.

3. Afbestilling åbne kurser

3.1. Afbestilling af kurser skal ske skriftligt til Durewall Instituttet på e-mail kursus@du-rewall.dk eller på km@durewall.dk med angivelse af fakturanummer.
3.2. Ved afbestilling tidligere end 6 uger før første kursusdag refunderes 90% af kursus-prisen. Ved afbestilling senere end 6 uger og tidligere end 4 uger før første kursusdag refunderes 50% af kursusprisen. Ved afbestilling senere end 4 uger før første kursus-dag refunderes ingen del af kursusprisen.
3.3. Såfremt en kursist bliver forhindret i at deltage, er kunden velkommen til at sende en anden deltager fra kunden mod forudgående skriftlig meddelelse til Durewall Instuttet herom.

4. Flytning af deltagelse i åbne kurser

4.1. Såfremt kunden ønsker at flytte sin kursusdeltagelse i åbne kurser, kan dette ske efter aftale med Durewall Instituttet frem til 4 uger før første kursusdag.
4.2. Såfremt kunden ønsker at udskyde sin kursusdeltagelse i åbne kurser, gælder dog betalingsbetingelserne som aftalt for det oprindeligt aftalte kursusforløb.
4.3. Såfremt køber ønsker at flytte sin deltagelse senere end 4 uger før første kursusdag, har Durewall Instituttet retten til at betragte dette som en afbestilling.

5. Gennemførelse af åbne kurser

5.1. Der ydes ikke godtgørelse eller nogen tilbagebetaling, hvis Kunden/kursister vælger ikke at deltage i hele eller dele af kursusforløbet.

6. Overtegning/aflysning af åbne kurser

6.1. Ved overtegning eller for få tilmeldinger forbeholder Durewall Instituttet sig ret til med 3 dages varsel at udskyde eller aflyse kurset.
6.2. Hvis et kursus eller en enkel kursusdag aflyses, fordi instruktøren er syg, forhindret eller udeblevet og et egnet substitut ikke kan organiseres, vil Durewall Instituttet i videst muligt omfang arrangere erstatningskursusdage.
6.3. Såfremt Durewall Instituttet ikke tilbyder erstatningsdag(e), tilbydes i stedet tilbage-betaling af en forholdsmæssig del af kursusafgiften.

7. Afbestilling af lukkede kurser (kun for en kunde)

7.1. Afbestilling af kurser skal ske skriftligt til Durewall Instituttet på e-mail kursus@du-rewall.dk eller på km@durewall.dk med angivelse af fakturanummer.
7.2. Ved afbestilling tidligere end 6 uger før første kursusdag refunderes 90% af kursus-prisen. Ved afbestilling senere end 6 uger og tidligere end 4 uger før første kursusdag refunderes 50% af kursusprisen. Ved afbestilling senere end 4 uger før første kursus-dag refunderes ingen del af kursusprisen.

8. Flytning af deltagelse lukkede kurser (kun for en kunde)

8.1. Såfremt kunden ønsker at flytte datoer for individuelle kurser, kan dette ske efter aftale med Durewall Instituttet frem til 2 måneder før første kursusdag.
8.2. Når kursusdeltagelse udskydes på kundens foranledning gælder dog betalingsbetin-gelserne for det oprindeligt aftalte kursusforløb.
8.3. Såfremt køber ønsker at flytte datoer senere end 2 måneder før første kursusdag, har Durewall Instituttet ret til at betragte dette som en afbestilling eller vælge at fakturere for tabt indtjening.

9. Gennemførelse af lukkede kurser (kun for en kunde)

9.1. Der ydes ikke godtgørelse eller nogen tilbagebetaling, hvis kunden vælger ikke at gøre brug af dele af ydelsen/kursusforløbet.

10. Aflysning af lukkede kurser (kun for en kunde)

10.1. Hvis et kursus eller en enkel kursusdag aflyses af Durewall Instituttet, fordi instruk-tøren er syg, forhindret eller udeblevet og et egnet substitut ikke kan organiseres, vil Durewall Instituttet i videst mulig omfang arrangere en anden konsulent respektive erstatningskursusdage.

11. Reklamation

11.1. Såfremt kunden mener at det leverede kursusforløb ikke i sin væsentlighed svarer til det tilbudte, og derfor ønsker at gøre krav på refusion af en del af det betalte veder-lag, skal en skriftlig reklamation fremsendes, så den er Durewall Instituttet i hænde senest 6 hverdage efter kursets afslutning.

12. Begrænsning af ansvar

12.1. Kunden/Kursisterne deltager på eget ansvar.
12.2. Durewall Instituttet er ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder tab af salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
12.3. Durewall Instituttets erstatningsansvar overfor kunden/kursisterne er under alle om-stændigheder og i alle tilfælde begrænset til et beløb svarende til betalingen for det pågældende kursus.

13. Force majeure

13.1. Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende eller utilstrækkelig opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure, som ikke kunne eller burde være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale eller hertil knyttede aftaler.

14. Kursusmaterialet

14.1. Durewall Instituttet forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer i ud-formningen og indholdet af kursusmateriale mv, forudsat at de pågældende ændrin-ger ikke i væsentlig grad forringer indholdet heraf.

15. Durewall Instituttets immaterielle rettigheder

15.1. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der indgår i kursusforløbet, herunder bl.a. ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og rettigheder i medfør af markedsføringsloven, tilhører Durewall Instituttet.
15.2. Kunden erhverver en tidsubegrænset ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til den leverede ydelse.
15.3. I det omfang der i kursusforløbet indgår ophavsretligt beskyttet materiale, herunder eksempelvis alt skriftligt og elektronisk kursusmateriale, er kunden ikke berettiget til at foretage kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af dette materiale, udover, hvad der må anses som nødvendigt for korrekt og sædvanlig brug heraf.

16. Særligt om varemærket Nænsom Nødværge ®

16.1. Nænsom Nødværge ® er Durewall Instituttets registrerede varemærke. Durewall In-stituttet har følgelig eneretten til at anvende varemærket Nænsom Nødværge ® kom-mercielt og enhver brug fra anden side kræver Durewall Instituttets udtrykkelige til-ladelse.
16.2. Nænsom Nødværge ® skal altid angives, så det er klart, at der er tale om et vare-mærke, herunder ved anvendelse af store begyndelsesbogstaver (Nænsom Nød-værge) og tillige med angivelse af tegnet ®, der viser, at det er et varemærke.

17. Særligt om Durewall Instituttets Instruktøruddannelse

17.1. Durewall Instituttets ”Instruktøruddannelse med legitimering” giver ret til at under-vise på egen arbejdsplads, herunder ret til at lede grunduddannelse og repetitions-uddannelse indenfor Nænsom Nødværge ® på egen arbejdsplads.
17.2. Legitimeringen giver ikke ret til at uddanne udenfor egen arbejdsplads eller til i øvrigt at anvende Durewall Instituttets varemærker, herunder varemærket Nænsom Nød-værge ®
17.3. Legitimeringen gælder i et år (1 år) efter endt uddannelse og kan fornyes ved Du-rewall Instituttets efteruddannelse eller ved anden udtrykkelig aftale med Durewall Instituttet.

18. Behandling af personoplysninger

18.1. Durewall Instituttet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i for-bindelse med opfyldelse af den indgåede aftale. Formålet med behandlingen af per-sonoplysningerne er at opfylde aftalen. Har du spørgsmål til behandling af personop-lysninger i forbindelse med opfyldelse af aftalen, kan du kontakte Karina Mammen på km@durewall.dk.
18.2. Dine personoplysninger videregives til Durewalls databehandlere. Dine personoplys-ninger overføres ikke til tredjelande, herunder USA, og heller ikke til internationale organisationer, som eksempelvis FN, EU eller NATO.
18.3. Dine personoplysninger lagres i op til tre år.
18.4. Durewall Instituttet bruger en logstatistik på sine kurser, hvilket betyder, at et stati-stiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende Durewall Instituttet har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere kursusydel-serne.
18.5. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behand-lingen af dine personoplysninger:
18.6. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig (Indsigtsret).
18.7. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (Rettelse).
18.8. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv (Slettelse).
18.9. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset (Ret til begrænsning af behandling). Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit sam-tykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
5
18.10. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine person-oplysninger (Ret til indsigelse).
18.11. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplys-ninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (Ret til at transmittere oplys-ninger – dataportabilitet).
18.12. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
18.13. Forpligtelser: Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for undgåelse af kontrakten.
18.14. Datatilsynet: Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.

19. Cookies

19.1. På websitet www.durewallinstituttet.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, forbedre brugernes oplevelse, og dermed gøre besø-get så nemt som muligt. Derudover bruger websitet cookies til statistik og markeds-føring. Man kan til enhver tid slette cookies fra sin computer.

20. Lovvalg og værneting

20.1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser eller nogen anden tvist mellem parterne, afgøres ved Sø- og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret.